ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ชั้น 2


[2022-08-18] ประมงอำเภอวารินชำราบ ประสานข้อมูลผู้นำชุมชนในการดำเนินโครงการจัดทำเขตพ.. [2022-08-18] ประมงอุบลฯ ร่วมกับกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กร.. [2022-08-18] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดงลงพื้นที่ประสานงานด.. [2022-08-18]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ใ.. [2022-08-18] ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวให้.. [2022-08-18] ประมงอุบลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์.. [2022-08-18] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมง อำเภอทุ่งศรีอุดม  เจ้าตรวจเยี่.. [2022-08-18] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจฟาร์เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำที่ขอขึ้นทะเบียน ทบ.1.. [2022-08-18] ประมงอำเภอนาจะหลวย เยี่ยมเยียน ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ชั้น 2 


วันที่ 30 พฤศจิกายน  2564 
น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2564 โดยมีนายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร? ? เป็นประธานการประจำเดือน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ) และหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ชั้น 2

ซึ่งในวันนี้ประมงอำเภอได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมงให้ที่ประชุมได้รับทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารโดยทั่วถึงกัน ดังนี้
    1. แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการเลี้ยงสัตว์น้ำการในช่วงฤดูหนาว
    2. การประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ
    3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1
    4. การขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3