ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่  ประจำเดือน ธันวาคม 2564


[2022-08-18] ประมงอำเภอวารินชำราบ ประสานข้อมูลผู้นำชุมชนในการดำเนินโครงการจัดทำเขตพ.. [2022-08-18] ประมงอุบลฯ ร่วมกับกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กร.. [2022-08-18] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดงลงพื้นที่ประสานงานด.. [2022-08-18]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ใ.. [2022-08-18] ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวให้.. [2022-08-18] ประมงอุบลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์.. [2022-08-18] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมง อำเภอทุ่งศรีอุดม  เจ้าตรวจเยี่.. [2022-08-18] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจฟาร์เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำที่ขอขึ้นทะเบียน ทบ.1.. [2022-08-18] ประมงอำเภอนาจะหลวย เยี่ยมเยียน ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่  ประจำเดือน ธันวาคม 2564 


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่  ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมประชาวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่ อสม.แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังนโยบาย งานโครงการต่างๆของอำเเภอวารินชำราบ โดยมีนายสมชัย  บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานการประชุมในวันนี้  โดยสำนักงานประมงอำเภอวารินชำราบ มีข้อราชการแจ้งที่ประชุมดังนี้  
1. การมอบปัจจัยโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ 
     ( รอบ 2 )  
2. ขอความอนุเคราะห์ผู้นำในชุมชนสำรวจแหล่งน้ำในชุมชน เพื่อเป็นฐานขัอมูลในการบริหารจัดการด้านการประมงในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ 
3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
4. การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง