ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่  ประจำเดือน ธันวาคม 2564

[2022-01-17] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2022-01-17] ประมงอุบล ประสานงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก.. [2022-01-17] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับเอกสารๆเสนอโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ.. [2022-01-17] ประมง?อำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร? ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ค้าตลาดเกษตรสีเขียว.. [2022-01-17] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร ชาวประมง และแม่ค้าที่จำหน่ายส.. [2022-01-17] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอ.. [2022-01-17] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร ชาวประมง และแม่ค้าที่จำหน่ายสิ.. [2022-01-17]  ประมงอำเภอน้ำยืน  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร   รายนางกิตติยา   สายแววหมู่ 1.. [2022-01-17] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ลงพื้นที่เตรียมการประกวดสถาบันเกษตร.. [2022-01-17] ประมงอำเภอเขื่องในร่วมตรวจประเมิน ศพก.อ.เขื่องใน เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารั..
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่  ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 53 ครั้ง

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่  ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมประชาวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่ อสม.แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังนโยบาย งานโครงการต่างๆของอำเเภอวารินชำราบ โดยมีนายสมชัย  บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานการประชุมในวันนี้  โดยสำนักงานประมงอำเภอวารินชำราบ มีข้อราชการแจ้งที่ประชุมดังนี้  
1. การมอบปัจจัยโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ 
     ( รอบ 2 )  
2. ขอความอนุเคราะห์ผู้นำในชุมชนสำรวจแหล่งน้ำในชุมชน เพื่อเป็นฐานขัอมูลในการบริหารจัดการด้านการประมงในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ 
3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
4. การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง