หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

[2022-01-21] สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพา.. [2022-01-21] ประมงอำเภอตระการพืชผล ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด แ.. [2022-01-21] สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ ชาวประมง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.. [2022-01-21] ประมงอำเภอโขงเจียม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยการ.. [2022-01-21] กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กรมประมง เยี่ยมชมทางเด.. [2022-01-21] การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 " และ "งดรับ งด.. [2022-01-21] งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม .. [2022-01-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรตามโครง.. [2022-01-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ  สาธิตให้ความรู้ การทำอาหารลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา.. [2022-01-21] การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้ทราบปริมาณ.. อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564  

 เผยเเพร่: 2022-01-21 |  อ่าน: 81 ครั้ง

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับหัวหน้าส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) ประจำอำเภอโพธิ์ไทร รายนายธวัช แสงแดง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานแจ้งเรื่องเพื่อทราบในที่ประชุมดังนี้ 
การคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย ศพก.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การคัดเลือกองค์ความรู้ หรือนวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตรจากศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center : AIC) ที่เหมาะสมไปใช้ในการดำเนินงาน และเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ (อย่างน้อย 1 ประเภท ใน ศพก.หลัก) 
แผนการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564