การขับเคลื่อนและถ่ายทอดรูปแบบการดำเนินงานโครงการ การจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อส่งเสริมอาหารลดโซเดียม ลดเสี่ยง NCD ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด้านใหม่ อำเภอโขงเจียม

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

การขับเคลื่อนและถ่ายทอดรูปแบบการดำเนินงานโครงการ การจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อส่งเสริมอาหารลดโซเดียม ลดเสี่ยง NCD ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด้านใหม่ อำเภอโขงเจียม  

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 52 ครั้ง

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยจ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม และนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมขับเคลื่อนและถ่ายทอดรูปแบบการดำเนินงานโครงการ การจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อส่งเสริมอาหารลดโซเดียม ลดเสี่ยง NCD ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด้านใหม่ อำเภอโขงเจียม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยจ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม และนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมขับเคลื่อนและถ่ายทอดรูปแบบการดำเนินงานโครงการ การจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อส่งเสริมอาหารลดโซเดียม ลดเสี่ยง NCD ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด้านใหม่ อำเภอโขงเจียม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี