หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 และเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงาน ปี 2565  

ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเและยี่ยมฟาร์มอนุบาลลูกปลา .. [2021-10-20 ] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย.. [2021-10-20 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒ.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2021-10-20 ] ระมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับเจ.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตรวจสอบ .. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-10-20 ] การประชุมผ่านระบบ Application Zoom ในหัวข้อ แนวทางการประเมินผลงานเพื่อ.. [2021-10-20 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 และเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงาน ปี 2565   

 เผยเเพร่: 2021-10-20  |  อ่าน: 42 ครั้ง

 

วันที่ 20  กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชุม   ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 และเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงาน ปี 2565  โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1) ทบทวนคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 24998/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563) โดยประมงจังหวัดเป็นคณะกรรมการและเลขานุการร่วม
2) แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565    ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม