การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-09-23 ] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ป.. [2021-09-23 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นท.. [2021-09-23 ] การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลร.. [2021-09-22 ] การติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิ.. [2021-09-22 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังห.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื่.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน ดำเนินการต.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร มอบใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจาก.. [2021-09-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของฟา.. [2021-09-21 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |  อ่าน: 76 ครั้ง

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 - 17.00 น. นายประประชุม  ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วยนางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบและว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม  เจ้าพนักงานประมง  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้นำ เกษตรกรในพื้นที่และน้องจ้างงาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กระบวการเรียนรู้ครั้งที่ 2 วิเคราะห์พื้นที่ วางแผนการผลิต และกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 3 การรวมกลุ่ม กิจกรรมการมอบปัจจัยการผลิต ต่อเกษตรกรที่เข่้าร่วมโครงการฯ โดยกำหนดการในวันศุกร์ท ี่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนเมืองน้อย หมู่11 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งในส่วนงานด้านประมงที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว  มีดังนี้  1. การจัดนิทรรศการด้านประมง   2.  การมอบปัจจัยการผลิต                3. การจัดเตรียมจุดสาธิต ( สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติจากฟางหญ้าหมักมูลสัตว์ )   โดยในวันนี้่ได้ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ รายนางจันทร์แรม  สากุลา เกษตรกรตำบลคูเมือง พร้อมน้องจ้างงานตำบลคูเมือง ร่วมกันทำจุดสาธิตสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในบ่อเกษตรกรที่เข้าร่่่่่่วมโครงการรายดังกล่าว