ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564 ณ หอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-09-23 ] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ป.. [2021-09-23 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นท.. [2021-09-23 ] การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลร.. [2021-09-22 ] การติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิ.. [2021-09-22 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังห.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื่.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน ดำเนินการต.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร มอบใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจาก.. [2021-09-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของฟา.. [2021-09-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564 ณ หอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |  อ่าน: 102 ครั้ง

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564 ณ หอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี และเวลา 13.00 น.เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ ชั้น 2 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังข่าวสารในพื้นที่ และชี้แจงประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมง  โดยมีนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธาน
     ซึ่งในวันนี้ประมงอำเภอได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมงให้ที่ประชุมได้รับทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารโดยทั่วถึงกัน ดังนี้
    1. เน้นย้ำ พื้นที่ ระยะเวลา เครื่องมือ วิธีการ เงื่อนไข ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูน้ำแดง หรือฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2564
    2. แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการเลี้ยงสัตว์น้ำและโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน
    3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1
    4. การขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3