ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 8/2564 และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมเทพวงศา ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-09-23 ] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ป.. [2021-09-23 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นท.. [2021-09-23 ] การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลร.. [2021-09-22 ] การติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิ.. [2021-09-22 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังห.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื่.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน ดำเนินการต.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร มอบใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจาก.. [2021-09-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของฟา.. [2021-09-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 8/2564 และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมเทพวงศา ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |  อ่าน: 96 ครั้ง

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 8/2564 และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมเทพวงศา ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมง  พร้อมทั้งรับฟังข่าวสารต่างๆ โดยมีนายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธาน
     ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมงให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารทั่วถึงกัน ดังนี้
     1. ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564
     2. แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน
     3. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) ผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)และผู้ทำการประมง (ทบ.3)