ประมงอำเภอโพธิ์ไทร  ลงพื้นที่ติดตามการสร้างอาหารธรรมชาติ และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง ณ หนองวังแซ บ้านวังแซ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทรอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและส.. [2021-09-26 ] การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก และร่วมมอบปัจจั.. [2021-09-26 ] การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ จั.. [2021-09-26 ] การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-09-23 ] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ป.. [2021-09-23 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นท.. [2021-09-23 ] การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลร.. [2021-09-22 ] การติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิ.. [2021-09-22 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังห.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื่.. [2021-09-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร  ลงพื้นที่ติดตามการสร้างอาหารธรรมชาติ และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง ณ หนองวังแซ บ้านวังแซ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทรอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |  อ่าน: 146 ครั้ง

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทร 
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างอาหารธรรมชาติ และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง
ณ หนองวังแซ บ้านวังแซ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทรอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564
ซึ่งพบว่า ได้มีการจัดเตรียมฟางหมัก และหว่านปูนขาวเรียบร้อยแล้ว