การมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวข้าวอินทรีย์ ปี 2564 (งบกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2)  ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังห.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านทุ่งสำราญ ม.13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลร.. [2021-07-30 ] การร่วมบูรณางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการสำ.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโคร.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเล.. [2021-07-30 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (.. [2021-07-30 ] การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่.. [2021-07-30 ]  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฎิบัติงานติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรีย.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

การมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวข้าวอินทรีย์ ปี 2564 (งบกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2)  ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564 

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |  อ่าน: 39 ครั้ง

 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานการมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวข้าวอินทรีย์ ปี 2564 (งบกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2)  ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังนี้
เวลา 09.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง บูรณางานร่วมกับประมงอำเภอตระการพืชผล มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ รำละเอียด กระสอบละ 30 กก. แก่เกษตรกร รายละ 1 กระสอบ และลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5 – 7 ซม. จำนวน 1,300 ตัว ต่อราย สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย
เวลา 11.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง บูรณางานร่วมกับประมงอำเภอโพธิ์ไทร รับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ รำละเอียด กระสอบละ 30 กก. แก่เกษตรกร รายละ 1 กระสอบ และลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5 – 7 ซม. จำนวน 1,300 ตัว ต่อราย สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย
เวลา 08.45 น. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และว่าที่ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม  บูรณางานร่วมกับประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ รำละเอียด กระสอบละ 30 กก. แก่เกษตรกร รายละ 1 กระสอบ และลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5 – 7 ซม. จำนวน 1,300 ตัว ต่อราย สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 ราย
เวลา 11.00 น. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และว่าที่ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม  บูรณางานร่วมกับประมงกำนัน ประจำตำบลดอนใหญ่ และประมงอาสา ประจำอำเภอศรีเมืองใหม่ มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ รำละเอียด กระสอบละ 30 กก. แก่เกษตรกร รายละ 1 กระสอบ และลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5 – 7 ซม. จำนวน 1,300 ตัว ต่อราย สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย พร้อมนี้ได้แนะนำและสาธิตวิธีการปล่อยลูกพันธุ์ปลา ตลอดจนวิธีการสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลาในนาข้าวด้วย