ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) รายนายประยงค์ พวงจันดา บ้านกวางดีด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศู.. [2021-08-03 ] การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคกา.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Commun.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขี.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่าง.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้ง.. [2021-08-03 ] โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื.. [2021-08-03 ] ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูน.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) รายนายประยงค์ พวงจันดา บ้านกวางดีด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 165 ครั้ง

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) รายนายประยงค์ พวงจันดา บ้านกวางดีด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมด้านประมง ดังนี้
1) การเลี้ยงปลานิลปลา,ตะเพียนในบ่อดิน 1 บ่อ จำนวน 3,000 ตัว, 
2) ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2 บ่อๆละ 300 ตัว
3) เพาะเลี้ยงหอยปัง  ในวงท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 2 ท่อ