ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรายนางอรุณรัตน์ จำปาเทพ หมู่ 5 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศู.. [2021-08-03 ] การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคกา.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Commun.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขี.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่าง.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้ง.. [2021-08-03 ] โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื.. [2021-08-03 ] ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูน.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรายนางอรุณรัตน์ จำปาเทพ หมู่ 5 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 210 ครั้ง

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรายนางอรุณรัตน์ จำปาเทพ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมด้านประมง ดังนี้
1) การเลี้ยงปลานิลปลา,ตะเพียนในนาบัว 1 บ่อ 2,000 ตัว, 
2) ปลาดุกในนาบัว 2 บ่อๆละ1,500 ตัว
3) เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกจำนวน 1 จำนวน 500 ตัว 
***** ปลาดุกจำหน่ายกก.ๆละ 70 บาท ผลผลิตจำหน่ายในชุมชน และประกอบอาหารในการอบรม และศึกษาดูงาน*****
4) เลี้ยงกบในกระชังบก จำนวน 4 กระชัง พ่อแม่พันธุ์ จำนวน180 ตัว เริ่มเพาะพันธุ์ลูกกบเอง 2 รอบ
5) เลี้ยงหอยขม หอยเชอรี่ในกระชัง ขนาด 2×3 เมตร จำนวน 4 กระชัง จับผลผลิตจำหน่ายในชุมชน กก.ๆละ 40 บาท 
6) เลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อดิน 3 บ่อๆ ละ 3000 ตัว 
7) ขุดบ่อดินเพิ่มอีกจำนวน 1 บ่อ ประมงอำเภอได้ให้คำแนะนำในการทำน้ำเขียว เตรียมบ่อก่อนเลี้ยงปลา 
ศพก.เครือข่ายลดต้นทุนการผลิตโดยให้อาหารสมทบหอยบด+รำ, ผลไม้สุก, แหนแดง, พืชผักในสวน และการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา
       ทั้งนี้ได้มอบ ใบรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย สัตว์น้ำที่รับรองปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน และใบรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย สัตว์น้ำที่รับรองหอยขม หอยเชอรี่   ณ ศพก.เครือข่ายด้านประมง  หมู่ 5 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี