ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมอ่างก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศู.. [2021-08-03 ] การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคกา.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Commun.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขี.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่าง.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้ง.. [2021-08-03 ] โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื.. [2021-08-03 ] ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูน.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมอ่างก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 180 ครั้ง

 

วันนี้  21  มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมอ่างก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ 1.กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ 2.ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ห้ามทำการประมง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 3.การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4.การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าปลานิลกระชังในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019