งพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564) เพื่อมอบปัจจัยการผลิตและ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้ถูกต้องตามหลักการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศู.. [2021-08-03 ] การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคกา.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Commun.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขี.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่าง.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้ง.. [2021-08-03 ] โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื.. [2021-08-03 ] ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูน.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

งพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564) เพื่อมอบปัจจัยการผลิตและ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้ถูกต้องตามหลักการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 129 ครั้ง

 

 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง บูรณางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564) เพื่อมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รายละ 3,000 ตัว  พร้อมทั้งแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้ถูกต้องตามหลักการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย ณ ศาลากลางบ้านบูรพา ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี