เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ่ายทอดเทคโนโลยี "field day" ที่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยได้พูดถึงการจัดกิจกรรม field day

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังห.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านทุ่งสำราญ ม.13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลร.. [2021-07-30 ] การร่วมบูรณางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการสำ.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโคร.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเล.. [2021-07-30 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (.. [2021-07-30 ] การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่.. [2021-07-30 ]  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฎิบัติงานติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรีย.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ่ายทอดเทคโนโลยี "field day" ที่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยได้พูดถึงการจัดกิจกรรม field day  

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |  อ่าน: 63 ครั้ง

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.40 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.เครือข่ายด้านการเกษตร ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ่ายทอดเทคโนโลยี "field day" ที่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยได้พูดถึงการจัดกิจกรรม field day ที่เน้นให้เกษตรในพื้นที่สามารถเข้าถึงและได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนในสถานที่จริง โดยมีศพก.เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และเกษตรสามารถพบปะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความรู้เฉพาะด้าน ตลอดจนเกษตรที่เข้ามารับองค์ความรู้ในฐานเรียนรู้ด้านการประมงจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมง การส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าประมง และยังกระตุ้นให้เกษตรกร นำองค์ความรู้ที่ได้ไปวางแผนการผลิต และเกิดการถ่ายทอดจากเกษตรสู่เกษตรกรต่อไป