งานตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังห.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านทุ่งสำราญ ม.13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลร.. [2021-07-30 ] การร่วมบูรณางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการสำ.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโคร.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเล.. [2021-07-30 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (.. [2021-07-30 ] การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่.. [2021-07-30 ]  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฎิบัติงานติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรีย.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

งานตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |  อ่าน: 137 ครั้ง

 

วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
เวลา 08.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง และนางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล บูรณางานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ดำเนินงานตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 2,000 ตัว/ราย อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืช รายละ 1 กระสอบ แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ อาคารจัดแสดงสินค้า OTOP ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยในการมอบปัจจัยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเสกสรร สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง ให้เกียรติมอบแก่เกษตรกร
เวลา 08.00 น. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง บูรณางานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ดำเนินงานตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 2,000 ตัว/ราย อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืช รายละ 1 กระสอบ แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย  ณ บ้านเลขที่ 72 หมูที่ 6 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
เวลา 10.00 น. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง  และนางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร  บูรณางานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ดำเนินงานตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 2,000 ตัว/ราย อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืช รายละ 1 กระสอบ แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีวั