โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT: EAFM)ชุมชนประมงแม่น้ำโขง  ณ บ้านห้วยหมากใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT: EAFM)ชุมชนประมงแม่น้ำโขง  ณ บ้านห้วยหมากใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 40 ครั้ง

 

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ร่วมกับนายศุภกิจ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี) และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ
ร่วมกันดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT: EAFM)ชุมชนประมงแม่น้ำโขง  ณ บ้านห้วยหมากใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการ ดังนี้
1.ประชุมพบปะคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ
2.มอบอาหารปลากินพืช 15 กระสอบ 
3.ติดตั้งป้ายโครงการฯ
ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านห้วยหมากใต้ ประสัมพันธ์ผ่านหอกระจ่ายข่าว แจ้งผู้ที่มีอาชีพทำการประมงในแม่น้ำโขง ไม่ควรใช้ปืนดำน้ำยิงปลาในช่วงที่แม่น้ำโขงใสไร้ตะกอนทำให้สามารถยิงปลาขนาดใหญ่ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อปลาที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป