เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำ.. [2021-05-18 ] การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri M.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจติดตามกิจกรรมเครือข่ายประมง หลังได้รับงบประมาณสนั.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอตาลสุม .. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานีลงพื้นที.. [2021-05-17 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุบลราชธา.. [2021-05-17 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหนาที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-05-17  |  อ่าน: 62 ครั้ง

 

วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนายณคร  หล้าศรี ผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่างเก็บน้ำห้วยยอดเทียมตอนบน พื้นที่ 25 ไร่ ณ ศาลากลางบ้านสมพรรัตน์  หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตด้านประมง เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำ พร้อมทั้งกำหนดวันอบรมให้ความรู้คณะกรรมบริการจัดการแหล่งน้ำ ต่อไป
   ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ว ให้หมั่นดูแลสุขภาพสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและเกิดพายุฤดูทำให้มีสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้และให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข่าวสารดังกล่าวอย่างทั่วถึงต่อไป