ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์?  ณ? หอประชุม?ที่ว่า?กา?รอ?ำ?เภอ?โพธิ์ไทร? จังหวัด?อุบล?ราชธานี

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำ.. [2021-05-18 ] การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri M.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจติดตามกิจกรรมเครือข่ายประมง หลังได้รับงบประมาณสนั.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอตาลสุม .. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานีลงพื้นที.. [2021-05-17 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุบลราชธา.. [2021-05-17 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหนาที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์?  ณ? หอประชุม?ที่ว่า?กา?รอ?ำ?เภอ?โพธิ์ไทร? จังหวัด?อุบล?ราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-05-17  |  อ่าน: 25 ครั้ง

 

วันที่? 6? เมษายน? 2564? เวลา? 08.30? น?  น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วย หัวหน้า?ส่วน?ราชการ? หัวหน้า?หน่วยงาน?รัฐ?วิสาหกิจ? ผู้บริหารสถานศึกษา?  ผู้?บริหาร?องค์กร?ปกครอง?ส่วนท้องถิ่น? ข้าราชการ? พนักงาน? เจ้า?หน้าที่? สมาชิก?เหล่า?กาชาด?จังหวัด?อุบล?ราชธานี? กำนัน?ผู้ใหญ่?บ้าน?ฯลฯ? ประชาชน?ชาวอำเภอ?โพธิ์ไทร?  ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์?  ณ? หอประชุม?ที่ว่า?กา?รอ?ำ?เภอ?โพธิ์ไทร? จังหวัด?อุบล?ราชธานี
โดยมีนาย?เขมราฐ? ขั?มภ?รัตน์? นายอ?ำ?เภอ?โพธิ์ไทร?  ประธาน?ใน?พิธี?