ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐


ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 


ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และชี้แจงถึงระเบียบข้อกฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้ใหม่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์จึงขอเชิญประชุมผู้ประกอบการ หรือผู้แทน นำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕60  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ ๒ สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา