บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์
นายสันติชัย แก้วสีนวล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    


นายโกวิทย์ ยงไธสง

เจ้าพนักงานประมง(จ้างเหมาบริการ)
    


นายอัครพล แสนกล้า

นักวิชาการประมง(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2020 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์

 อาครสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง ถ.สุรินทร์-กาบเชิง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐