นายอดุล ภักดีพันดอน

หัวหน้าด่านตรวจประมงสุรินทร์
    


นางสาววราภรณ์ โพระกัน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายอาคม ดาทุมมา

นักวิชาการประมง
    


นายอัครพล แสนกล้า

นักวิชาการประมง
    


นายโกวิทย์ ยงไธสง

เจ้าพนักงานประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

 จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม หมู่ที่ ๑๔ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐    Surinfishquarantine@gmail.com   ๐ ๔๔๕๕ ๙๐๘๘