แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบป้องกันลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ


แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบป้องกันลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ  


ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์

เป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมประมงที่ ๕๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำ จังหวัดกาญจนบุรี และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์