การนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำที่ขึ้นบัญชีชนิดพันธุ์หมายเลข 3


[2022-05-19] แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 (ด้านประมง).. [2022-01-06] กรมประมง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้.. [2020-02-05] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. [2018-08-22] ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 7 สิงหาคม 2561.. [2018-05-02] ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมประมง.. [2018-03-06] ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดส.. [2018-02-05] ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรับปรุงราคาจำหน่าย).. [2017-04-19] จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ.. [2017-02-28] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ.. [2017-02-16] ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบระมาณ.. อ่านทั้งหมด