นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 .. [2020-02-05 ] ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 7 สิงหาคม 2561.. [2018-08-22 ] ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดส.. [2018-03-06 ] ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรับปรุงราคาจำหน่าย).. [2018-02-05 ] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ.. [2017-02-28 ] ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบระมาณ.. [2017-02-16 ] การนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำที่ขึ้นบัญชีชนิดพันธุ์หมายเลข 3.. [2017-01-16 ] นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2017-01-06 ] อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพ.. [2017-01-06 ] ประวัติศูนย์ .. [2017-01-05 ]

ประวัติศูนย์  

 เผยเเพร่: 2017-01-05  |  อ่าน: 1,655 ครั้ง

 

              จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจัดได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญมาแต่ครั้งอดีตมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย
คือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย นอกเหนือจากการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของชาวจังหวัดอ่างทอง การเลี้ยงปลาก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีผู้นิยมเลี้ยงกันมากซึ่งก็มีทั้งผู้ที่
ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว เนื่องจากการขาดความรู้ และความเข้าใจที่ดีเพียงพอ กรมประมงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็น
แหล่งให้ความรู้ ส่งเสริม แนะนำการเลี้ยงปลาที่ถูกต้อง และเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดตั้งสถานีประมง
น้ำจืดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการสำรวจพื้นที่ได้ข้อสรุปว่า พื้นที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ “หนองลาดใหญ่” มีเนื้อที่ 138 ไร่ 76 ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย
จ.อ่างทอง มีความเหมาะสมที่จัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทองมากที่สุดโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายทวีป ทวีพาณิชย์) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2532 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2534 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี 2533 – 2534 รวม 23,479,796 บาท ก่อสร้าง
โดย บริษัทพัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด ปัจุบัน สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ประมาณ
15 กิโลเมตร