การประชุมพิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย


[2023-05-31] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบ.. [2023-05-30] การประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้.. [2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมพิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์กรมประมง

นางเพราลัย นุชหมอน รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association : TTIA) เกี่ยวกับมาตรการ DFAD ในพื้นที่มหาสมุทรอินเดีย (IOTC) เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย และอุตสาหกรรมทูน่าไทย

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์