การประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่? 1/2566


[2023-05-31] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบ.. [2023-05-30] การประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้.. [2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่? 1/2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 -? 2570? ครั้งที่? 1/2566? พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม? พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคเอกชน ประกอบด้วยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เป็นต้น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมแผนงานโครงการด้านการต่างประเทศและขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์