การประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าประมง (Seafood Import Monitoring Program: SIMP


[2023-05-31] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบ.. [2023-05-30] การประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้.. [2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าประมง (Seafood Import Monitoring Program: SIMP 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าประมง (Seafood Import Monitoring Program: SIMP) ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อขยายขอบเขตสินค้าภายใต้กฎระเบียบฯ และปรับข้อกำหนดบางประการ อาทิ ขยายการครอบคลุมสายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีชื่อระบุในรายชื่อสินค้าสัตว์น้ำกลุ่มเสี่ยงปัจจุบัน, เพิ่มชื่อสัตว์น้ำในรายชื่อสัตว์น้ำกลุ่มเสี่ยง, ปรับปรุงข้อกำหนด ฯลฯ เพื่อเสนอต่อ NOAA พิจารณาก่อนการจัดทำและเผยแพร่เอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อไป

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์