การประชุมรับฟังการชี้แจงผลการประเมินกิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565


[2023-05-31] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบ.. [2023-05-30] การประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้.. [2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมรับฟังการชี้แจงผลการประเมินกิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงผลการประเมินกิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 (Thailand Blue Swimming Crab FIP 2022 Annual Evaluation Meeting) ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย คณะอาจารย์มหาวิทยาลัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในกรมประมงที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังผลการประเมินรายกิจกรรม รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานผู้ประเมิน MRAG อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการที่ช่วยยกระดับให้เกิดความยั่งยืนการทำประมงปูม้าของไทย

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์