การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ในทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565


[2023-03-30] การนำเข้ากุ้งในตลาดสหรัฐอเมริกา/จีน/ญี่ปุ่น/สหภาพยุโรป ปี2565.. [2023-03-29] การประชุมหารือข้อเท็จจริงของข้อมูลกฎหมายประมง ในประเด็นการดำเนินงานของ.. [2023-03-27] การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. [2023-03-15] การประชุมพิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย.. [2023-03-10] การประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 -.. [2023-03-09] ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา.. [2023-03-07] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-03-02] การนำเสนอบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมประมง ข้อมูลทางสถิติในภ.. [2023-03-01] การค้าสินค้าประมงระหว่างไทยกับรัสเซียและยูเครน.. [2023-02-28] การประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าปร.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ในทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง


การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

ในทะเลสาบสงขลา

ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 5เมษายน2565 เวลา 09.30น.

ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา09.30น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุม มีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นฝ่ายเลขานุการฯโดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20กันยายน 2564 โดยมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง

                   

การประชุมครั้งนี้มีอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50คน

 

เลิกประชุมเวลา  11.10 น.