การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565


[2022-05-17] บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-05-11] การประชุมคณะกรรมการด้านประมง ครั้งที่ 1/2565.. [2022-05-06] การประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. [2022-05-03] การประชุมรับฟังความคิดเห็น ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบี.. [2022-05-03] การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสม.. [2022-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท.. [2022-04-29] แผนงานปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงาน.. [2022-04-26] การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 2.. [2022-04-21] การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าท.. [2022-04-21] การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ….และร่างพระรา.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 


การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 11มกราคม 2565 เวลา 10.45น.

ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

และผ่านระบบWeb Conference โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา10.45น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุม อธิบดีกรมประมง เป็นรองประธาน และรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน2564ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง และร่วมกันพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง
และมีวาระอื่นๆ 1 เรื่อง

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมรวมทาง Zoom จำนวน 60คน

 

เลิกประชุมเวลา  12.25 น.