การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564


[2022-12-01] การประชุมหารือมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามจับหรือการนำขึ.. [2022-11-29] การประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในคลัสเตอร์ ประจำปีงบปร.. [2022-11-28] ประกาศกรมประมง.. [2022-11-24] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2565.. [2022-11-15] การประชุมชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง.. [2022-11-14] การประชุมหารือแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการนำเรื.. [2022-11-11] การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ว.. [2022-11-09] การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื.. [2022-11-09] การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในก.. [2022-11-09] การประชุมหารือรายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเสริมสภาพคร่องเกษตรก.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 


การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 4/2564

วันพุธที่ 3พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น.

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา10.00น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจาก
ติดราชการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2564 โดยมีการติดตามเรื่องตามข้อสั่งการ จำนวน 3 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบจำนวน 1 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง และวาระอื่นๆ

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50คน

 

เลิกประชุมเวลา  11.10 น.