การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่าง.. [2021-08-02 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564.. [2021-07-13 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 5/2564.. [2021-06-14 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564.. [2021-06-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564.. [2021-06-01 ] การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในท.. [2021-05-13 ] การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ.. [2021-05-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 1.. [2021-04-29 ] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อประกอ.. [2021-04-20 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2564.. [2021-04-09 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 173 ครั้ง

 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

                         การประชุมครั้งนี้เนื่องจากพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายติดภารกิจ จึงมอบหมาย พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน มีนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ทำ เลขานุการ โดยได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 4 เรื่อง และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง

เลิกประชุมเวลา  15.15 น.