กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564  

 เผยเเพร่: 2021-05-05 |  อ่าน: 331 ครั้ง

 

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแก้ไขกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครอง รวมทั้งมีการพิจารณาการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำชนิดต่างๆ หารือถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง เพื่อสร้างความเข้าใจ และวางแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน