เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


[2022-05-11] การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. [2022-05-11] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-01-26] อำนาจหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์.. [2022-01-26] โครงสร้างศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์.. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)).. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)).. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์).. [2021-07-07] รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.).. [2021-03-06] ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง.. [2021-03-06] เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง..

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง 


ในระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ ศปจ.กาฬสินธุ์ ได้ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ณ บ้านท่าเรือภูสิงห์ (หมู่บ้านชาวประมงริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว) ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำประจำชุมชนและชาวประมง เพื่อกำหนดกฎกติกา มาตรการ ที่บังคับใช้ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน และได้ร่วมกันจัดทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์