เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 


  วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ 
มอบหมายให้ นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายสถิตย์ ชลพันธ์ นายท้ายเรือ ส2 โดยร่วมกับประมงอำเภอวังสามหมอ และกำนันตำบลคำโคกสูง ลงพื้นที่บ้านแหลมทอง บ้านวังชัย บ้านท่าลาด ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบเสืัอ หมวก บัตรประจำตัว ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) จำนวน 7 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมประมง ทั้งนี้ ชปพ.ประมง จะได้ปฏิบัติงานสนับสนุนปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งข่าวสารการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ และร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป