กิจจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 


 วันที่ 18 ตุลาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย ต้นสักทอง ต้นมะค่า ต้นประดู่ ต้นกระท้อน รวมจำนวน 20 ต้น