โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565


[2022-05-11] การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. [2022-05-11] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-01-26] อำนาจหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์.. [2022-01-26] โครงสร้างศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์.. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)).. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)).. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์).. [2021-07-07] รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.).. [2021-03-06] ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง.. [2021-03-06] เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง..

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 


วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
      1.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงท่าศรี หมู่ที่ 6 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ร่วมกิจกรรมสร้างกร่ำ ในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำชุมชนบ้านท่าสี เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัย และวางไข่เพื่อขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าว ต่อไป
      2.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านหนองบัวชุม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมการสร้างแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำชุมชนบ้านหนองบัวชุม