โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 


วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
      1.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงท่าศรี หมู่ที่ 6 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ร่วมกิจกรรมสร้างกร่ำ ในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำชุมชนบ้านท่าสี เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัย และวางไข่เพื่อขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าว ต่อไป
      2.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านหนองบัวชุม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมการสร้างแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำชุมชนบ้านหนองบัวชุม