หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

 

หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน

 

โครงการธนาคารปูม้ายั่งยืน

 

โครงการธนาคารสัตว์น้ำ

 

การสร้างบ้านปลา "ซั้งเชือก"  

ประโยชน์แท้แก่มหาชน :
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

   
การสาธิตการทำฟาร์มทะเลในรูปแบบของ
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา