การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง


[2022-11-23] โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565.. [2022-09-12] ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ.. [2022-09-05] การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง.. [2022-09-02] พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานมหกรร.. [2022-09-02] ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs.. [2022-08-05] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเ.. [2022-08-05] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา.. [2022-08-05] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2022-06-17] การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ.. [2022-06-02] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  จังหวัดระยอง ไตรมาส 3/.. อ่านทั้งหมด 

การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 นายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยองร่วมเสวนาการประดิษฐ์คิดค้นใช้พลังงานสะอาดจากโซล่าเซลล์กับเรือประมง เพื่อเป็นทางเลือกในการลดต้นทุนการทำประมงและขยายผลเชื่อมโยงไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดโดยสถาบันวิชาการพลังงานร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์/สมาคมประมง โดยมีท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานในพิธี ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง