มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังให้กับศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ


[2023-03-22] ประมงจังหวัดระยองร่วมพิธีปล่อยปลา ปลูกป่า เนื่องในวันป่าไม้โลก.. [2022-11-23] โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565.. [2022-09-12] ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ.. [2022-09-05] การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง.. [2022-09-02] พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานมหกรร.. [2022-09-02] ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs.. [2022-08-05] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเ.. [2022-08-05] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา.. [2022-08-05] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2022-06-17] การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ.. อ่านทั้งหมด 

มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังให้กับศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังให้กับศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประกอบด้วย

- กระชังเลี้ยงปลา ขนาด 5x5 เมตรจำนวน 4 กระชัง

- กระชังบกขนาด 3x5 เมตร จำนวน 4 กระชัง

- ลูกพันธุ์ปลานิล จำนวน 3,000 ตัว

- ลูกพันธุ์กบ จำนวน 3,000 ตัว

- อาหารสำเร็จรูป

เพื่อเป็นการฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มคนพิการ ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง