โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  จังหวัดระยอง ไตรมาส 3/2565


[2023-03-22] ประมงจังหวัดระยองร่วมพิธีปล่อยปลา ปลูกป่า เนื่องในวันป่าไม้โลก.. [2022-11-23] โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565.. [2022-09-12] ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ.. [2022-09-05] การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง.. [2022-09-02] พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานมหกรร.. [2022-09-02] ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs.. [2022-08-05] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเ.. [2022-08-05] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา.. [2022-08-05] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2022-06-17] การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ.. อ่านทั้งหมด 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  จังหวัดระยอง ไตรมาส 3/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์   จังหวัดระยอง ไตรมาส 3/2565
…………………………………
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ทั้งนี้ นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงร่วมกิจกรรมให้บริการความรู้ด้านวิชาการประมง/การเพาะพันธุ์ปูม้า จากธนาคารปูม้า ของชุมชนประมงพื้นบ้านกลุ่มอู่ตะเภาสามัคคี พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลานิลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงในบ่อ จำนวน 50 ราย