ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

[2022-01-21] จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง กิจกรรม Fish.. [2022-01-20] ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มชุมชนประมงเพ แนะนำการจัดทำธนาคารปูไข่/หอย/หมึ.. [2022-01-20] โครงการตามพระราชดำริต่อต้านการขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า.. [2022-01-20] ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล.. [2022-01-20] จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ในกิจกรรม Fisherman Market .. [2022-01-20] ประมง มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประม..  [2022-01-11] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงจ.ระยอง .. [2022-01-11] ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสั.. [2022-01-11] ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง.. [2022-01-07] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน .. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 

 เผยเเพร่: 2022-01-07 |  อ่าน: 327 ครั้ง

 

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

- เกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถส่งแบบบันทึกบุคคลเข้ารับสรรหาฯ ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ทาง E-mail : paco_ryg@opsmoac.go.th