งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นประจำปี 2566


[2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี".. [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC.. [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้ม.. [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใ.. [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ฝึกอบรมโครงการยุวประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.. [2023-05-24] ประชุมรับฟังตวามคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดห้วงเวลาทำการประม.. [2023-05-24] ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลตามหลักพันธุศาสตร์.. [2023-05-23] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า ฟอกทรายคืนสู่ทะเล ปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบ.. อ่านทั้งหมด 

งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นประจำปี 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี มอบนางอภิญญา เรณูนวล   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริม นางปิยะนาถ จึงกระแพ ประมงอำเภอบ้านบึง                               และ นายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นประจำปี 2566 โดยสาธิตการทำปุ๋ยหมักเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อปลา(แซนวิชอาหารปลา) โดยใช้ฟางข้าวสลับกับมูลวัวแห้งเป็นชั้นๆ ซึ่งเป็น การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 30 ราย รวมถึงการให้บริการสแกน QR code ในกลุ่ม ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดชลบุรีและในอำเภอบ้านบึง เพื่อแจ้งข่าวสารด้านการประมงและตอบปัญหาต่างๆ และแจกลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รายละ 500 ตัว รวม 15,000 ตัว โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกรและเป็นประธานในงานดังกล่าว