ออกหน่วยบริการเกาตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม


[2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี".. [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC.. [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้ม.. [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใ.. [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ฝึกอบรมโครงการยุวประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.. [2023-05-24] ประชุมรับฟังตวามคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดห้วงเวลาทำการประม.. [2023-05-24] ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลตามหลักพันธุศาสตร์.. [2023-05-23] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า ฟอกทรายคืนสู่ทะเล ปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบ.. อ่านทั้งหมด 

ออกหน่วยบริการเกาตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ประมงอำเภอพนัสนิคม ลงพื้นที่เพื่อรับแบบคำขอต่ออายุเกษตรกร  ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1),คำขอต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง(ทบ.2),สำรวจข้อมูลตามแบบปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,ประชาสัมพันธ์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายกุ้งทะเล ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(APD) ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ ม.7 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมเยือน ติดตาม แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ศพก.เครือข่ายฯ เพื่อยกระดับในปี 2566 เพื่อเตรียม ความพร้อมในการขอรับเงินอุดหนุน ณ ศพก.เครือข่ายด้านประมงฯ ม.4 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี