วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่


[2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี".. [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC.. [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้ม.. [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใ.. [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ฝึกอบรมโครงการยุวประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.. [2023-05-24] ประชุมรับฟังตวามคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดห้วงเวลาทำการประม.. [2023-05-24] ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลตามหลักพันธุศาสตร์.. [2023-05-23] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า ฟอกทรายคืนสู่ทะเล ปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบ.. อ่านทั้งหมด 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรีมอบหมาย  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น ฤดูการผลิตใหม่ โดยมีเกษตรกรอำเภอศรีราชา เกษตรกรอำเภอบางละมุง และเกษตรกรอำเภอเกาะสีชัง เข้าร่วมงาน ณ ศพก.อำเภอศรีราชา โดยมีนายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธี ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีมีการมอบพันธุ์ปลากัดพร้อมอาหารปลาให้แก่เกษตรกรที่มาใช้บริการ?