ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพานทอง


[2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี".. [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC.. [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้ม.. [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใ.. [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ฝึกอบรมโครงการยุวประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.. [2023-05-24] ประชุมรับฟังตวามคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดห้วงเวลาทำการประม.. [2023-05-24] ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลตามหลักพันธุศาสตร์.. [2023-05-23] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า ฟอกทรายคืนสู่ทะเล ปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบ.. อ่านทั้งหมด 

ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพานทอง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางมยุรี ณ พัทลุง ประมงอำเภอพานทอง  ออกหน่วยบริการเกษตรกร ณ ศาลาบ้านเนินไผ่ หมู่ 5 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อรับแบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,สำรวจข้อมูลตามแบบปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,ประชาสัมพันธ์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายกุ้งทะเล ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(APD),รับฟังปัญหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร จำนวน 36 ราย