ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566


[2023-06-01] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมประมง ชาวประมง ผู้ปร.. [2023-06-01] ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน.. [2023-06-01] เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งปูม้า.. [2023-06-01] ร่วมประชุมหารือการเคลื่อนย้ายแพหอยที่ขวางช่องทางเดินเรือรับส่งผู้ป่วยข.. [2023-06-01] ตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี".. [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC.. [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้ม.. [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี โดยมีนายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน โดยระเบียบวาระการประชุมได้กล่าวถึง แผนการขับเคลื่อนผลผลิตกุ้งทะเลระดับประเทศในปี2566 โดยแบ่งการขับเคลื่อนเป็น 3 กลยุทธ์ ครอบคลุมการจัดการตั้งแต่ลูกพันธุ์กุ้งทะเลตลอดจนการจำหน่ายสู่ตลาด การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกลุ่มไลน์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดชลบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังปัญหา และการนำเสนอข้อมูลการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ฟาร์มสองน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา ควันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี โดยมีนายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน โดยระเบียบวาระการประชุมได้กล่าวถึง แผนการขับเคลื่อนผลผลิตกุ้งทะเลระดับประเทศในปี2566 โดยแบ่งการขับเคลื่อนเป็น 3 กลยุทธ์ ครอบคลุมการจัดการตั้งแต่ลูกพันธุ์กุ้งทะเลตลอดจนการจำหน่ายสู่ตลาด การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกลุ่มไลน์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดชลบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังปัญหา และการนำเสนอข้อมูลการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ฟาร์มสองน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา