ออกหน่วยบริการเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


[2023-06-01] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมประมง ชาวประมง ผู้ปร.. [2023-06-01] ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน.. [2023-06-01] เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งปูม้า.. [2023-06-01] ร่วมประชุมหารือการเคลื่อนย้ายแพหอยที่ขวางช่องทางเดินเรือรับส่งผู้ป่วยข.. [2023-06-01] ตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี".. [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC.. [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้ม.. [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใ.. อ่านทั้งหมด 

ออกหน่วยบริการเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางมยุรี  ณ พัทลุง  ประมงอำเภอพานทอง  ออกหน่วยบริการเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อรับแบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, สำรวจข้อมูลตามแบบปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ประชาสัมพันธ์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายกุ้งทะเล ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(APD) , รับฟังปัญหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร  จำนวน41 ราย