ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs


[2022-11-25] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอรายงานสถานการณ์ ราคากุ้งขาวแวนาไม (ปากบ่อ.. [2022-11-22] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังห.. [2022-11-16] โครงการเพิ่มผลผลิต?สัตว์?น้ำเศรษฐกิจ?.. [2022-11-14] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ประ.. [2022-11-14] โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2566.. [2022-11-14] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอรายงานสถานการณ์ ราคากุ้งขาวแวนาไม (ปากบ่อ.. [2022-11-11] ขอเชิญร่วมงานสัตว์น้ำไทย 2022 (Thai Aqua Expo) ครั้งที่ 3 วันที่ 2-4 ธ.. [2022-11-11] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอรายงานสถานการณ์ ราคากุ้งขาวแวนาไม (ปากบ่อ.. [2022-11-10] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอรายงานสถานการณ์ ราคากุ้งขาวแวนาไม (ปากบ่อ.. [2022-11-09] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอรายงานสถานการณ์ ราคากุ้งขาวแวนาไม (ปากบ่อ.. อ่านทั้งหมด 

ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


#สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี มีข่าวมาประชาสัมพัธ์

เรื่อง ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO และกรมประมงได้ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร และผู้ประกอบการถึงการเพาะเลี้ยง และการจำหน่ายปลาสวยงามที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs ในตลาดปลาสวยงามและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตราการกีดกัน ทางการค้าในรูปแบบต่างๆ จากนานาชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย ต่ออุสาหกรรมปลาสวยงามของไทย อีกทั้งผู้เพาะเลี้ยงจะมีความผิดทางกฏหมาย ดั้งนั้นท่านใดมีไว้ครอบครอง ขอให้ส่งคืน กรมประมงได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หรือสำนักงานประมงจังหวัด ทุกแห่ง ในจังหวัดนั้นๆ