ประกาศกรมประมง เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน


[2022-09-29] เรื่อง แก้ไขข้อความของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการปร.. [2022-09-29] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เรื่อง การใช้เอกสารหลักฐานประกอบการยื.. [2022-09-09] รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและสิ่งที่เกี่ยวข้อง.. [2022-09-05] ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาว) จ.. [2022-09-05] ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs.. [2022-08-30] กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่.. [2022-08-25] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า.. [2022-08-24] ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-08-22] ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในส.. [2022-08-22] โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุ.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมประมง เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 74-75 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน